Επιτυγχάνοντας Αποτελεσματικές Πωλήσεις


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Το σεμινάριο «Επιτυγχάνοντας αποτελεσματικές πωλήσεις» είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες πωλητές, μέσα από μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία να αποκτήσουν τη νοοτροπία, καθώς και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να υλοποιούν τις στρατηγικές και τεχνικές που τους οδηγούν σε υψηλή αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά τους στόχους των πωλήσεών τους.

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
 Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να προετοιμάζουν, να ενορχηστρώνουν και να καθοδηγούν τη διαδικασία της πώλησης
 • Να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, οι οποίες οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
 • Να μπορούν να προβλέπουν, να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πελάτη
 • Να χειρίζονται τις αντιρρήσεις με δημιουργικό τρόπο
 • Να παρουσιάζουν με σαφή και πειστικό τρόπο τις λύσεις
 • Να ζητούν την παραγγελία από τον πελάτη
 • Να αναγνωρίζουν ότι η νοοτροπία και η συμπεριφορά τους καθορίζουν την επιτυχία της πώλησης.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης. 

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Η νοοτροπία και η δράση του αποτελεσματικού πωλητή
 • Η προετοιμασία πριν την πώληση και η ενορχήστρωση
 • Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του πελάτη – Δημιουργία, ανάπτυξη και εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τον πελάτη
 • Τα στοιχεία ενός μηνύματος. Γλώσσα σώματος
 • Ενεργητική Ακρόαση και Ενσυναίσθηση. Έννοιες και τεχνικές
 • Η τέχνη και οι τεχνικές ερωτήσεων
 • Ανακαλύπτοντας τι είναι σημαντικό για τον πελάτη, ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες - τι λέει και τι υπονοεί
 • Αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις του πελάτη
 • Παρουσιάζοντας δυναμικά τις λύσεις στον πελάτη
 • Κλείνοντας την πώληση
 • Τα βήματα μετά την πώληση

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε πωλητές, προϊστάμενους, διευθυντές πωλήσεων.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες - 48 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Επιτυγχάνοντας Αποτελεσματικές Πωλήσεις