Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Πωλήσεις


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Στην σημερινή εποχή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά το τηλέφωνο ως εργαλείο της εργασίας τους με σκοπό να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το σεμινάριο «Αποτελεσματικές τηλεφωνικές πωλήσεις» είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν τη νοοτροπία και τη στάση, καθώς και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που τους οδηγούν στην αποτελεσματική πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.  

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση :
 • Να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και τη σημαντικότητά του
 • Να  αναγνωρίζουν ότι η νοοτροπία και η συμπεριφορά τους καθορίζουν την επιτυχία της πώλησης
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές  και εργαλεία για την αποτελεσματική πώληση μέσω τηλεφώνου
 • Να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες
 • Να ανακαλύπτουν τις ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη
 • Να χειρίζονται τις αντιρρήσεις των πελατών με δημιουργικό τρόπο
 • Να παρουσιάζουν με σαφή και πειστικό τρόπο τις λύσεις
 • Να ζητούν την παραγγελία από τον πελάτη

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης. 

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Η νοοτροπία και η δράση του αποτελεσματικού πωλητή
 • Διαφορές τηλεφωνικής και προσωπικής επικοινωνίας
 • Τα στάδια της τηλεφωνικής πώλησης
 • Βασικές αρχές ουσιαστικής επαφής με τον συνομιλητή
 • Η τέχνη και οι τεχνικές των ερωτήσεων
 • Η τέχνη και οι τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης
 • Ενσυναίσθηση. Έννοιες και τεχνικές
 • Ανακαλύπτοντας τι είναι σημαντικό για τον πελάτη, ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες – τι λέει και τι υπονοεί
 • Αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις του πελάτη
 • Παρουσιάζοντας δυναμικά τις λύσεις στον πελάτη
 • Κλείνοντας την πώληση
 • Τα βήματα μετά την πώληση

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιους απευθύνεται
Aπευθύνεται σε στελέχη τμημάτων τηλεφωνικής πώλησης

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες  - 24 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Πωλήσεις