Συνεργασία και Ομαδικότητα


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Στην έντονη εποχή των προκλήσεων και της ανταγωνιστικότητας που ζούμε η ομάδα χρειάζεται να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, εμπνευσμένη και συντονισμένη με τη στρατηγική της εταιρείας.
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν τη νοοτροπία, τη συμπεριφορά και τις δεξιότητες που χρειάζονται, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην ομάδα, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και ιδέες των μελών της, και στοχεύοντας στην κοινή επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση :
 • Να γνωρίζουν την αξία της ομαδικότητας και πως όλοι μαζί φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από τον καθένα ξεχωριστά
 • Να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας προς την επίτευξη κοινών στόχων
 • Να αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος που βλέπουν τον εαυτό τους και τους άλλους μέσα στην ομάδα, κρίνει τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν καθώς και την αποτελεσματικότητα της ομάδας
 • Να αξιολογούν το αποτέλεσμα της εργασίας τους με κριτήριο τους άλλους ανθρώπους
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία, τα δυνατά σημεία των άλλων μελών καθώς και τα δυνατά σημεία της ομάδας
 • Να εφαρμόζουν βήματα δράσης με τα οποία μπορούν να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις στη διαδικασία της μάθησης. 

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Η σημαντικότητα της ομάδας
 • Οι κοινοί στόχοι  και οι αξίες της ομάδας
 • Νοοτροπία και συμπεριφορά. Ο τρόπος που βλέπω τον εαυτό μου και τους άλλους
 • Ενσυναίσθηση – Η ικανότητα της επίγνωσης των συναισθημάτων, των αναγκών των άλλων μελών της ομάδας
 • Συνεργασία και συντονισμένη προσπάθεια
 • Αρχές ουσιαστικής επικοινωνίας
 • Διαχείριση συγκρούσεων

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε ομάδες συνεργατών ανεξαρτήτως αντικειμένου, στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων, οργανισμούς, συλλόγους και κάθε ομάδα ατόμων που επιθυμεί να συνειδητοποιήσει πώς επικοινωνεί – συνεργάζεται - αλληλεπιδρά και να επιλέξει τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε  ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Συνεργασία και Ομαδικότητα