Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την χρησιμότητα της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων στην αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων, να αντιληφθούν τους παράγοντες που εμποδίζουν την δημιουργικότητα τους και να εξοικειωθούν με ισχυρά εργαλεία και μεθόδους που προάγουν την δημιουργική επίλυση προβλημάτων σε υπάρχοντα και νέα προβλήματα.

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να ορίζουν την δημιουργική επίλυση προβλημάτων.
 • Να γνωρίζουν τα 10 πιο κοινά νοητικά εμπόδια που εμποδίζουν την δημιουργική σκέψη.
 • Να εφαρμόζουν μεθόδους με τις οποίες μπορούν να σκέφτονται πιο δημιουργικά.
 • Να γνωρίζουν τα βήματα της διαδικασίας της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.
 • Να αξιοποιούν τις παρακάτω τεχνικές δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων:
  • α. Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)
  • β. Σχεδίαση νοητικού χάρτη (mindmap)
  • γ. Πολλαπλή ψηφοφορία (multivoting)
 • Να εφαρμόσουν τα παραπάνω εργαλεία και τεχνικές για να επιλύουν τα όποια προβλήματα και τις όποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους ή στην προσωπική τους ζωή.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό.  Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές (ομαδικές και ατομικές ασκήσεις/εργασίες, ανταλλαγή απόψεων, μελέτη περιπτώσεων, κ.α.) στη διαδικασία της μάθησης.

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Πόσο δημιουργικοί είστε;
 • Τι είναι η δημιουργική επίλυση προβλημάτων;
 • Γιατί δεν σκεφτόμαστε δημιουργικά;
 • Πώς μπορούμε να είμαστε περισσότερο δημιουργικοί;
 • Ποια είναι η διαδικασία της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων;
 • Ποια είναι τα εργαλεία και οι τεχνικές της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων;
 • Εφαρμογές

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να παράγουν περισσότερες ιδέες, καλύτερες λύσεις και καινοτομικά αποτελέσματα με σκοπό να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους και την διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Το σεμινάριο οργανώνεται και προσαρμόζεται για μέλη ομάδων, αρχηγούς ομάδων, υπεύθυνους για καινοτομία, στελέχη ανάπτυξης προϊόντων, στελέχη έρευνας & ανάπτυξης, στελέχη marketing.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
8 ώρες - 16 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων