Διαχείριση Χρόνου


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τεχνικές και εργαλεία, έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους, με γνώμονα την ποιότητα ζωής, την προσωπική ισορροπία και την αποτελεσματικότητα.

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να αντιλαμβάνονται πως η αντίληψη που έχουν για το χρόνο είναι καθοριστική για την αποτελεσματική διαχείριση
 • Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τους παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου
 • Να αναγνωρίζουν τι είναι σημαντικό για αυτούς, ποιο είναι το όραμά τους, οι αξίες τους, και πώς καθοδηγούν τη ζωή τους
 • Να θέτουν προτεραιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο
 • Να προγραμματίζουν το χρόνο τους αξιοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές
 • Να οργανώνουν τους συνεργάτες τους αναθέτοντας αποτελεσματικά

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως ατομικές και ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις στη διαδικασία της μάθησης. 

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Ο χρόνος και η αντίληψη που έχουμε για αυτόν
 • Οι παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου
 • Η δύναμη της συνήθειας - Η ποιότητα ζωής είναι συνήθεια
 • Επείγον και σημαντικό
 • Οι επιλογές μου: Το όραμα και η αποστολή μου, οι αρχές μου, οι αξίες μου – τα σημαντικά μου
 • Ρόλοι και  ισορροπία
 • Στόχοι και αποτελέσματα  – τι, γιατί, πως
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Τα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου
 • Αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους με γνώμονα την ποιότητα ζωής, την προσωπική ισορροπία και την αποτελεσματικότητα. Το σεμινάριο οργανώνεται και προσαρμόζεται για διοικητικούς βοηθούς, και ομάδες στελεχών με παραπλήσια επίπεδα ευθύνης.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες  - 32 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε  ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Διαχείριση Χρόνου