Πώς να Γίνετε Καλύτερος Coach της Ομάδας σας


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να εφαρμόζουν διαδικασίες και τεχνικές αποτελεσματικού coaching προς τους συνεργάτες τους κυρίως σε περιόδους αλλαγών. Στόχος είναι η κατά το δυνατόν βελτιστοποίηση της σύγκλισης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της επιχείρησης με τις ανάγκες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ανθρώπων της. 

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να αναγνωρίζουν τι σημαίνει καθοδήγηση και γιατί είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Να εφαρμόζουν τα στάδια της διαδικασίας του coaching
 • Να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται  την αλλαγή και τον τρόπο που την χειρίζονται
 • Να ακούν τις προσδοκίες των ανθρώπων τους και να είναι υποστηρικτικοί μαζί τους
 • Να καθορίζουν και να  συμφωνούν τους στόχους με τα μέλη της ομάδας τους
 • Να παρακολουθούν την εξέλιξη των στόχων και να δίνουν ανατροφοδότηση
 • Να χειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα απόδοσης των μελών της ομάδας
 • Να αναγνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική καθοδήγηση είναι η διαχείριση του εαυτού
 • Να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται σε προσωπικό επίπεδο

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.  Τα παιχνίδια ρόλων βιντεοσκοπούνται.

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Το coaching και γιατί είναι απαραίτητο
 • Coaching & Mentoring
 • Αναγνωρίζοντας ευκαιρίες για καθοδήγηση
 • Ο αποτελεσματικός coach. Νοοτροπία και συμπεριφορά
 • Αναπτύσσοντας δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης του εαυτού
 • Αναπτύσσοντας την δεξιότητα της ενσυναίσθησης. Η τέχνη και οι τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης
 • Βασικές αρχές ουσιαστικής επικοινωνίας με τον συνομιλητή
 • Διαχείριση σχέσεων. Δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για υψηλές επιδόσεις
 • Διαχείριση αλλαγών. Η στάση και η συμπεριφορά απέναντι στην αλλαγή. Τα προσωπικά εμπόδια στη διαδικασία της αλλαγής
 • Τα στάδια της καθοδήγησης
 • Βασικές αρχές στοχοθεσίας

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε διευθυντές και στελέχη,  οι οποίοι έχουν την ευθύνη μιας ομάδας συνεργατών και επιθυμούν να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες - 24 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε  ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Πώς να Γίνετε Καλύτερος Coach της Ομάδας σας