Τεχνικές Παρουσιάσεων


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δομήσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικά μια εταιρική παρουσίαση μπροστά σε ακροατήριο μικρού ή μεσαίου μεγέθους. 

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
 Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να εφαρμόζουν τα βήματα προπαρασκευής  μιας πετυχημένης παρουσίασης
 • Να προετοιμάζονται και να σχεδιάζουν την παρουσίασή τους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κοινού τους
 • Να παρουσιάζουν τις ιδέες τους, τα επιχειρήματα και παραδείγματα με δομημένο τρόπο, πειστικά και με σαφήνεια
 • Να δημιουργούν ουσιαστική επαφή με το κοινό τους
 • Να αντιμετωπίζουν με δημιουργικό τρόπο και με αυτοκυριαρχία  "ένα δύσκολο και επιθετικό" κοινό
 • Να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το άγχος και τη νευρικότητα

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως εφαρμοσμένες ασκήσεις παρουσιάσεων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.  Οι εφαρμοσμένες ασκήσεις παρουσιάσεων βιντεοσκοπούνται.

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Τα μέρη μιας παρουσίασης
 • Τα χαρακτηριστικά του ακροατηρίου
 • Τα βασικά σημεία της παρουσίασης
 • Η δομή του περιεχομένου : Τα επιχειρήματα, τα παραδείγματα και ο τρόπος σύνδεσής τους
 • Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της διάταξης του χώρου
 • Τεχνικές ουσιαστικής επικοινωνίας με το ακροατήριο
 • Η γλώσσα του σώματος
 • Η χρήση σημειώσεων και οπτικοακουστικών μέσων (MS PowerPoint)
 • Η αντιμετώπιση ενός δύσκολου κοινού
 • Το επιτυχημένο κλείσιμο μιας παρουσίασης. 

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Σε όλους,  όσους επιθυμούν να αναπτύξουν ή να  βελτιώσουν τον τρόπο που πραγματοποιούν εταιρικές παρουσιάσεις.  Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η στοιχειώδης γνώση του MS PowerPoint.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 - 32 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Τεχνικές Παρουσιάσεων