Επικοινωνία σε Συνθήκες Κρίσης


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο την επικοινωνία στις κρίσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό ή στην εταιρεία και να περιορίζουν όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες.

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να αντιλαμβάνονται τι είναι κρίση
 • Να προετοιμάζονται ώστε όταν συμβεί η κρίση να είναι σε θέση να την διαχειριστούν με τις λιγότερες απώλειες
 • Να αναγνωρίζουν πότε πλησιάζει η κρίση και να την αντιμετωπίζουν έγκαιρα
 • Να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό και τα Μ.Μ.Ε λειτουργούν έναντι της κρίσης
 • Να αξιολογούν τι πρέπει να επικοινωνηθεί και με ποιο τρόπο υπό συνθήκες κρίσης
 • Να εφαρμόζουν στρατηγικές για την επιλογή των κατάλληλων μηνυμάτων
 • Να μαθαίνουν από τα λάθη τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά την επόμενη κρίση.

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως εφαρμοσμένες ασκήσεις παρουσιάσεων,  ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.  Οι εφαρμοσμένες ασκήσεις παρουσιάσεων βιντεοσκοπούνται.

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Η κρίση: ορισμοί, φάσεις, τυπολογίες, μύθοι
  • Η κρίση
  • Τυπολογίες και οικογένειες κρίσεων
  • Η μυθολογία της «προστατευμένης» εταιρείας / οργανισμού
  • Επικοινωνία υπό συνθήκες κρίσης
 • Η επικοινωνία υπό συνθήκες κρίσης: ακροατήρια, media, φήμες
  • Τα ακροατήρια των κρίσεων και το πώς λειτουργούν έναντι των κρίσεων
  • Ο ρόλος των media
  • Γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι [ώστε η κρίση να μην είναι και επικοινωνιακή κρίση]: ο ρόλος των φημών και οι μηχανισμοί τους
 •  Πρόληψη / προετοιμασία
  • Αναμένοντας την κρίση, αναγνωρίζοντας το κατώφλι της κρίσης
 • Αντιμετώπιση / διαχείριση της κρίσης
  • Απογραφή μέσων και πόρων
  • Τα επικοινωνιακά διακυβεύματα σε περιόδους κρίσεων
  • Στρατηγικές για την επιλογή των κατάλληλων μηνυμάτων
  • Τι πρέπει να επικοινωνηθεί υπό συνθήκες κρίσης και με ποιον τρόπο;
 • Ανακατάταξη / εξισορρόπηση / μάθηση
  • Επικοινωνία μετά την κρίση
  • Ανακατάταξη / μάθηση

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Σε στελέχη, διευθυντές, οι οποίοι διαχειρίζονται κρίσεις στον οργανισμό ή την εταιρεία τους και επιθυμούν να τις αντιμετωπίσουν στρατηγικά και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά συμβάλλοντας στην ουσιαστική αντιμετώπισή τους.  

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους

Πίνακας περιεχομένων


Διάρκεια
16 ώρες - 32 ώρες

Πίνακας περιεχομένων


Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε  ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Επικοινωνία σε Συνθήκες Κρίσης