Γραπτή επικοινωνία για διοικητικούς βοηθούς


  Σκοπός
  Οφέλη
  Εκπαιδευτική μεθοδολογία
  Συνοπτική θεματολογία
  Σε ποιούς απευθύνεται
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Διάρκεια
  Προσαρμογή - παραμετροποίηση

Σκοπός
Η γραπτή επικοινωνία είναι σημαντικό μέρος της εργασιακής πραγματικότητας. Η τύχη μιας επαγγελματικής πρότασης κρίνεται πολλές φορές από τη δομή, το ύφος, την επιλογή στοιχείων και τον τρόπο παρουσίασης.
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να συμβάλει έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις ιδέες, απόψεις, παρατηρήσεις  και προτάσεις τους μέσα από τη γραπτή επικοινωνία.

Πίνακας περιεχομένων


Οφέλη
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση:
 • Να προετοιμάζουν και να οργανώνουν τις πληροφορίες που θέλουν να παρέχουν
 • Να γνωρίζουν μεθόδους για να χτίζουν μια αποτελεσματική δομή στη συγγραφή και τεκμηρίωση της γραπτής επικοινωνίας
 • Να δημιουργούν ευανάγνωστες επαγγελματικές επιστολές, αναφορές και μηνύματα σε εύλογο χρόνο
 • Να μάθουν τον τρόπο να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους και να ελκύουν την προσοχή του αποδέκτη του κειμένου ώστε να έχουν το αποτέλεσμα που επιδιώκουν

Πίνακας περιεχομένων


Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως ατομικές και ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις - απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης. 

Πίνακας περιεχομένων


Συνοπτική θεματολογία
 • Η γραπτή επικοινωνία σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον
 • Σκοπός ενός κειμένου
 • Ποιοι είναι οι αναγνώστες – Ο στόχος ενός κειμένου
 • Είδη επαγγελματικών κειμένων (επιστολή, σημείωμα, ηλεκτρονικό μήνυμα, υπόμνημα, πρακτικό, έκθεση πεπραγμένων, κλπ)
 • Μια κλίμακα αξιολόγησης ενός κειμένου
 • Προγραμματισμός και προετοιμασία
 • Τα μέρη ενός κειμένου: (θέμα, ημερομηνία, παραλήπτης, αποστολέας, εισαγωγή, κύριο μέρος, επίλογος, υπογραφή συνημμένα, κλπ)
 • Τα κύτταρα ενός κειμένου: οι προτάσεις
 • Τα μόρια ενός κειμένου: λεξιλόγιο, στίξη, γραμματική και συντακτικό
 • Οργάνωση, ιεράρχηση της πληροφορίας και των επιχειρημάτων: δημιουργώντας μια δομή
 • Παραγραφοποίηση
 • Χρησιμοποιώντας λίστες
 • Υιοθετώντας λειτουργικές συμβάσεις
 • Η εικόνα του κειμένου: μορφοποίηση (υπογραμμίσεις, παχυνμένα στοιχεία, πλάγια στοιχεία)
 • Μέγεθος του κειμένου
 • Το ύφος ενός κειμένου
 • Έλεγχος και διόρθωση σημείο προς σημείο
 • Έλεγχος και διόρθωση του συνόλου ως προς ένα πρότυπο αξιολόγησης
 • Έλεγχος και διόρθωση ως προς τις σκοπούμενες επιδιώξεις.

Πίνακας περιεχομένων


Σε ποιούς απευθύνεται
Σε διοικητικούς βοηθούς που επιθυμούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσα από τη γραπτή επικοινωνία.
Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους
Διάρκεια
16 ώρες
Προσαρμογή - παραμετροποίηση
Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις εκάστοτε  ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων είτε με τη μορφή του επιχειρησιακού, είτε με τη μορφή του διεπιχειρησιακού. Συζήτηση προσανατολισμού με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, ανάλυση στοχεύσεων, σύμπλεξη των στόχων με το περιεχόμενο, σε συνδυασμό με επιτόπιες συνεντεύξεις ή δομημένα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων


   
   
   
   
Γραπτή επικοινωνία για διοικητικούς βοηθούς